E mërkurë, Qershor 19Shtyllat kryesore të Partisë FJALA janë: 1.Zhvillimi ekonomik i vendit, 2.Sundimi i drejtësisë, rendit dhe ligjit.

Financat

Financimi i FJALËS

FJALA financohet nga:

a) Anёtarёsia e FJALЁS.
b) Donacionet nga pёrsonat fizik dhe juridik.

Donacionet dhe ҫёshtjet tjera financiare janё transparente pёr tё gjithё anёtarёt e FJALЁS.

Nё rast tё pushimit apo shpёrbёrjes sё FJALЁS, sё pari do tё pёrmbushen tё gjitha detyrimet eventuale dhe mjetet e mbetura eventuale do tё iu kthehen donatorёve